Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z ZASADAMI WSPÓŁPRACY Z TWÓRCĄ

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług w zakresie tworzenia i sprzedaży kursów i szkoleń e-learningowych znajdujących się̨ w ofercie serwisu internetowego http://smartlearning.eu dostępnego w domenie http://smartlearning.eu. Wraz z Załącznikami stanowiącymi jego integralną część określa zasady współpracy z Twórcą, zaś utworzenie konta na Serwisie jest jednoznaczne z jego akceptacją i prowadzi do zawarcia Umowy między Właścicielem Platformy a Twórcą na zasadach w nim określonych.

Spis treści

 1. DEFINICJE:
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY
 2. REJESTRACJA TWÓRCY ORAZ ZAWARCIE UMOWY
 3. KONTO TWÓRCY

VII. USŁUGA SMART LEARNING EXPERT

VIII. USŁUGA SMART LEARNING CONSIERGE

 1. PRAWA AUTORSKIE PRZYSŁUGUJĄCE ADMINISTRATOROWI
 2. PRAWA AUTORSKIE PRZYSŁUGUJĄCE TWÓRCY
 3. ZASADY PROMOCJI I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH

XII. WYNAGRODZENIE TWÓRCY

XIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XVI. REKLAMACJE

XVIII. POSTAOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1- POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZŁACZNIK NR 2 – POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. DEFINICJE:
 1. Administrator/Właściciel Serwisu/Administrator danych osobowych – Nowoczesna Firma S.A., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, NIP: 591-153-79-19; REGON: 140047036 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372498;
 2. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych;
 3. Formularz Rejestracyjny – elektroniczny formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://admin.smartlearning.eu umożliwiający utworzenie Konta i zarejestrowanie Twórcy na platformie celem korzystania z Usług;
 4. Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Twórcę, który wraz z Loginem służy do logowania się do Konta. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków;
 5. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących platformy szkoleniowej https://smartlearning.eu;
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.);
 7. Konto – indywidualne konto utworzone przez Administratora, przydzielone danemu Twórcy, za pomocą którego Twórca może dokonywać określonych działań w ramach Platformy zmierzających do produkcji, promocji i sprzedaży produktów e-learningowych. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mailowym podawanym podczas rejestracji Twórcy;
 8. Kurs/Szkolenie – produkt cyfrowy e-learningowy przygotowany przez danego Twórcę;
 9. Login – adres poczty elektronicznej Twórcy, który wraz z hasłem służy do logowania się do Konta utworzonego na platformie http://smartlearnin.eu;
 10. Materiały – wszelkie treści tekstowe, multimedialne i graficzne udostępniane w ramach Kursu/Szkolenia;
 11. Oferta – dokument składany Twórcy na jego życzenie drogą elektroniczną określający zakres dostępnych usług oraz wysokość opłat w ramach usług dodatkowych Smart Learning i Expert Smart Learning Concierge, Smart Learning Warsztat; dokument dostępny pod adresem: www.smartlearning.eu/cennik
 12. Oprogramowanie – oprogramowania udostępniane przez Platformę jako Usługa, za pomocą której Twórca może tworzyć kursy online (http://kursy.smartlearning.eu) i zarządzać́ nimi pod kątem sprzedaży oraz marketingu (htto://admin.smartlearning.eu);
 13. Platforma – platforma dostępna pod adresem https://smartlearning.eu prowadzona przez Admnistratora/Właściciela Platformy, za pośrednictwem której Twórca może produkować, promować i sprzedawać produkty e-learningowe;
 14. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie;
 15. Produkt Cyfrowy – materiały cyfrowe produkowane i prezentowane w ramach Platformy, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia online, kursy video, webinary;
 16. Regulamin– niniejszy Regulamin;
 17. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych oraz na złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli skutkująca zawarciem Umowy i założeniem Konta;
 18. Twórca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Platformy https://smartlearning.eu./ w zakresie produkcji produktów cyfrowych; Osoba fizyczna na specjalnych prawach, ustalanych indywidualnie wraz z Administratorem;
 19. Umowa – umowa o świadczenie usług lub o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są usługi podstawowe (Smart Learning Basic) lub usługi dodatkowe Smart Learning Expert, Smart Learning Concierge, Smart Learning Warsztat świadczone w ramach Platformy. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji;
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego zawarta pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem końcowym za pośrednictwem Platformy;
 21. Usługa – świadczenie i wsparcie w zakresie produkcji, promocji i sprzedaży produktów cyfrowych otrzymywane przez zarejestrowanego Twórcę w ramach przydzielonej funkcjonalności Platformy polegające w szczególności na udostępnieniu Twórcy określonych narzędzi dostępnych na Platformie;
 22. Użytkownik końcowy– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i zawarła z Administratorem/Właścicielem Platformy Umowę, przedmiotem której jest możliwość odpłatnego korzystania z Produktów cyfrowych wyprodukowanych przez Twórcę;
 23. Zamówienie– wyrażona w sposób elektroniczny wola Twórcy skorzystania z usług dodatkowych Smart Learning Expert, Smart Learning Concierge lub Smart Learning Warsztat wybranych przez Twórcę na podstawie przedstawionej Oferty albo czynność zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży produktów cyfrowych i spełniania świadczenia na rzecz Użytkownika końcowego, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Pozostałe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przepisami prawa, w tym w szczególności Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną), Ustawie Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Platforma funkcjonuje pod domeną  https://smartlearning.eu/ i jej subdomenami, stanowi własność Administratora i jest przez niego prowadzona, zaś jej zawartość podlega ochronie prawnej.
 2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Twórcy usług polegających na udostępnianiu Twórcy Oprogramownia oraz wsparcia w zakresie produkcji, promocji i prowadzenia sprzedaży produktów cyfrowych.
 1. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności:
  1. ogólne zasady korzystania z Platformy;
  2. obowiązki i zakres odpowiedzialności Twórcy;
  3. obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora;
  4. sposób zamówienia, korzystania i dokonywania płatności za Usługi dodatkowe Smart Learning Expert, Smart Learning Concierge lub Smart Learning Warsztat;
  5. zasady zgłaszania reklamacji;
  6. informacje o charakterze porządkowym.
 1. Twórca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją i stosowaniem wszystkich jego załączników stanowiących integralną część Regulaminu.
 3. Administrator nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Twórcy w zakresie wykorzystania funkcjonalności Platformy i przydzielonych usług w prowadzonej przez niego działalności. W interesie Twórcy leży uprzednie zapoznanie się z możliwościami i sposobem funkcjonowania Platformy.
 4. Administrator nie dostosowuje funkcjonalności Platformy do indywidualnych potrzeb Twórcy, a proces aktualizacji i przebudowy Platformy zależy od decyzji Administratora podyktowanej koniecznością wprowadzenia niezbędnych modyfikacji lub ulepszeń.
 5. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Platformy, w szczególności za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie, treści o charakterze bezprawnym.
 6. Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności prawnej za decyzje podjęte przez Twórcę na podstawie materiałów i w oparciu o wiedzę udostępnioną na Platformie, w szczególności na podstawie zamieszczonych na niej treści. Twórca jest świadomy, że wykorzystanie dostępnych narzędzi, w tym narzędzi produkcyjnych, marketingowych i sprzedażowych zależy wyłącznie od jego indywidualnej decyzji.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W celu korzystania z Platformy Twórca powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s. Dostęp do Platformy może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, tj.: Chrome od wersji 9.0, Firefox od wersji 3.1, Internet Explorer od wersji 8.0.
 3. Administrator Platformy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy, zaś Twórca zobowiązuje się poinformować Administratra o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 4. Korzystanie z Usług Platformy możliwe jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji.
 5. Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Nazwy (w tym nazwy handlowe), marki, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Platformy podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować sankcjami prawnymi, w tym roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 7. Adminisrator świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Korzystanie z Platformy i oferowanych za jej pośrednictwem Usług odbywa się przez sieć Internet, co łączy się z ryzykiem występującym przy korzystaniu z tej sieci.
 9. Ryzyko związane z korzystaniem z internetu polega między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Twórca posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
 10. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Twórcy. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności hasła umożliwiającego dostęp do Konta.
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 

 1. Korzystanie z Usługi Smart Learning Basic jest bezpłatne i możliwe bezpośrednio po zatwierdzeniu Rejestracji przez Administratora.
 2. Korzystanie z Usług Smart Learning Expert, Smart Learning Concierge lub Smart Learning Warsztat jest odpłatne i możliwe dopiero po dokonaniu płatności i udostępnieniu danej usługi przez Administratora.
 3. Zakres Usług świadczonych w ramach poszczególnych pakietów (Smart Learning Basic, Smart Learning Expert, Smart Learning Concierge, Smart Learning Warsztat) został zawarty w Ofercie.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo tworzenia ofert indywidualnych, w których zakres Usług będzie określony na podstawie ustaleń między Stronami.
 5. Ceny za poszczególne Usługi wyszczególnione w Ofercie są cenami netto, tj. są cenami bez podatku od towaru i usług (VAT).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych w Ofercie, prawo wprowadzenia nowych towarów i usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia i Usługi aktywowane przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Administrator może udostępnić kody rabatowe uprawniające do skorzystania z określonej wysokości rabatu na poszczególne Usługi.
 8. Korzystając z Platformy Twórca powinien w szczególności:
  1. przestrzegać Regulaminu;
  2. korzystać z Oprogramowania wyłącznie w zakresie, w jakim upoważnia go do tego Umowa i Regulamin;
  3. powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy lub Oprogramowania oraz od działań mogących utrudnić korzystanie z Platformy lub Oprogramowania innym Twórcom, osobom trzecim w tym Użytkownikom końcowym;
  4. powstrzymać się od działań ingerujących lub zmierzających do ingerencji w Platformę lub Oprogramowanie;
  5. powstrzymać się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Twórców i Użytkowników końcowych.
 1. REJESTRACJA TWÓRCY ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Rejestracja Twórcy dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie Platformy pod adresem https://admin.smartlearning.eu/.
 2. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone w Formularzu Rejestracyjnym.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Twórcy potwierdzenie dokonania Rejestracji.
 4. Z chwilą zakończenia Rejestracji pomiędzy Stronami zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, maksymalnie na czas prowadzenia działalności Administratora w ramach Platformy.
 5. Twórca nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z zawartej z Administratorem Umowy, bez jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. KONTO TWÓRCY

 

 1. Zarejestrowany Twórca za pośrednictwem Konta korzysta z Platformy oraz usług oferowanych w ramach Pakietu Basic lub dodatkowo wykupionych usług Smart Learning Expert, Smart Learning Concierge lub Smart Learning Warsztat
 2. Twórca obowiązany jest zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta. Ponosi on wyłączną odpowiedzialność za szkodę powstałą z tytułu udostępnienia osobom trzecim hasła lub loginu do swojego Konta.
 3. Twórca nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania z usługi Smart Learning Basic.
 4. Twórca w ramach Konta posiada możliwość korzystania z panelów dostępnych w ramach Usług, za pomocą których może zarządzać swoim Kontem i korzysta z funkcjonlności Oprogramowania.
 5. W celu zapewnienia właściwej ochrony hasła Twórca powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
 6. Każde naruszenie poufności loginu i hasła Twórca powinien zgłosić Administratorowi niezwłocznie po jego stwierdzeniu.
 7. W przypadku koniczności odzyskania hasła Twórca może zwrócić się do Administratora o udostępnienie tymczasowego hasła pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W celu uzyskania tymczasowego hasła Twórca powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta. Nowe hasło zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Twórcy w formie linka aktywującego.

VII. Usługa Smart Learning Expert

 

 1. W celu korzystania z Usługi Smart Learning Expert Twórca składa Zamówienie i dokonuje Płatności zgodnie z aktualnym cennikiem zawartym w Ofercie.
 2. Płatność za Usługę Smart Learning Expert dokonywana jest z góry.
 3. Z chwilą dokonania płatności Twórca uzyskuje możliwość korzystania z usługi dodatkowej Smart Learning Expert.
 4. W celu otrzymania faktury VAT Twórca zobowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia, a w szczególności firmę, dane adresowe oraz NIP. Twórca wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.
 5. W przypadku, gdy Administrator będzie zobowiązany zwrócić Użytkownikowi środki pieniężne, to taki zwrot będzie dokonywany tą samą metodą, którą nastąpiła płatność.
 6. Zwrot środków pieniężnych następuje w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy lub niemożliwości realizacji usługi przez Administratora w zakresie odpowiadającym niezrealizowanej części usługi.

 

 

VIII. Usługa Smart Learning Consierge

 

 1. W celu korzystania z Usługi Smart Learning Concierge Twórca składa Zamówienie w oparciu o aktualny cennik zawarty w Ofercie.
 2. Sposób Płatności za Usługę Smart Cocierge ustalany jest indywidualnie z każdym Twórcą. Administrator przewiduje między innymi następujące formy płatności: płatność z góry, płatność ratalna, płatność odroczona.
 3. Zakup Usługi Smart Learning Concierge odbywa się poprzez zawarcie umowy w formie tradycyjnej pisemnej.
 4. Treść umowy, o której mowa w ustępie powyższym odpowiada indywidualnym ustaleniom Stron w kwestii zakresu usługi, sposobu jej realizacji, harmonogramu i płatności za usługę.
 1. W celu otrzymania faktury VAT Twórca zobowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia, a w szczególności firmę, dane adresowe oraz NIP. Twórca wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.
 1. Umowa, o której mowa w pkt VIII.3. nie wyłącza stosowania niniejszego Regulaminu w zakresie nieuregulowanym jej treścią.

 

 1. Usługa Smart Learning Warsztat
 1. W celu korzystania z Usługi Smart Learning Warsztat składa Zamówienie i dokonuje Płatności zgodnie z aktualnym cennikiem zawartym w Ofercie.
 2. Płatność za Usługę Smart Learning Warsztat dokonywana jest z góry.
 3. Z chwilą dokonania płatności Twórca uzyskuje możliwość z usługi dodatkowej Smart Learning Warsztat.
 4. W celu otrzymania faktury VAT Twórca zobowiązany jest podać dane niezbędne do jej wystawienia, a w szczególności firmę, dane adresowe oraz NIP. Twórca wyraża zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.
 5. W przypadku, gdy Administrator będzie zobowiązany zwrócić Użytkownikowi środki pieniężne, to taki zwrot będzie dokonywany tą samą metodą, którą nastąpiła płatność.
 6. Zwrot środków pieniężnych następuje w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy lub niemożliwości realizacji usługi przez Administratora w zakresie odpowiadającym niezrealizowanej części usługi.

 

 

 1. PRAWA AUTORSKIE PRZYSŁUGUJĄCE ADMINISTRATOROWI

 

 1. Wszelkie materiały zawarte na Platformie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być wykorzystywane przez Twórcę wyłącznie do użytku osobistego.
 2. Twórca jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania i dysponowania nimi w sposób określony Regulaminem oraz Umową zawartą w wyniku jego akceptacji.
 3. Twórca nie jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania w sposób inny niż w zakresie, w jakim jest uprawniony do tego na podstawie Umowy i Regulaminu. Powyższe ograniczenie nie narusza uprawnienia Twórcy do korzystania z Oprogramowania w zakresie, w jakim uprawniają go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator udziela Twórcy niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej czasem obowiązywania Umowy licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z zakresem świadczonej przez Administratora Usługi, w tym jej uaktualnień i nowych wersji, bez prawa do udzielania dalszej licencji na Oprogramowanie. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
 5. korzystanie z Oprogramowania przez Twórcę (lub osoby upoważnione przez Twórcę, jeżeli dana usługa przyznaje takie uprawnienie) na komputerach lub innych podobnych urządzeniach, którymi dysponuje Twórca poprzez sieć Internet w miejscu i czasie wybranym przez Twórcę;
 6. Korzystanie z Oprogramowania nie może wykraczać poza zakres określony Regulaminem i zawartą w wyniku jego akceptacji Umową. Bez względu na techniczne możliwości innego wykorzystania oprogramowania. Twórca nie jest uprawniony do dokonywania jakiejkolwiek modyfikacji Oprogramowania w ramach funkcjonalności Platformy i poza nią.
 7. Korzystanie z Oprogramowania możliwe jest jedynie przy wykorzystaniu i w zakresie jaki umożliwiają dostarczone Twórcy w tym celu przez Administratora narzędzia.
 8. Twórca może korzystać z Oprogramowania wyłącznie w celu zarządzania treścią, w tym jej publikacją w serwisach internetowych, co do których Twórcy przysługują uprawnienia do zarządzania treścią.
 9. Twórca nie jest uprawniony, niezależnie od wykorzystanych środków technicznych, do udostępniania Oprogramowania osobom trzecim (z wyłączeniem sytuacji, gdy takie uprawnienie wyraźnie wynika z przyznanych uprawnień), ani też wykorzystywania Oprogramowania dla potrzeb osób trzecich w jakikolwiek inny sposób, niż opisany w punktach poprzedzających.
 10. Twórca nie ma prawa zmieniać ani usuwać informacji znajdujących się na Platformie lub w Oprogamocaniu informacji o prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej.
 11. Twórca przyjmuje do wiadomości, że nawet niewielkie zmiany w Oprogramowaniu mogą prowadzić do znacznych, nieprzewidzianych zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Twórca jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany w Oprogramowaniu dokonane przez siebie lub osoby, którymi się posłużył w tym celu.
 12. Jakiekolwiek korzystanie z Oprogramowania, które przekracza zakres określony niniejszym Regulaminem będzie wymagać wyraźnej zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

XII. PRAWA AUTORSKIE PRZYSŁUGUJĄCE TWÓRCY

 

 1. Treści cyfrowe zamieszczane przez Twórcę na Platformie mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i podlegać ochronie.
 2. Osobiste prawa autorskie do treści, o których mowa w punkcie poprzedzającym mogą przysługiwać Twórcy.
 3. Administrator zobowiązuje się respektować autorskie prawa osobiste Twórcy, w szczególności zobowiązuje się do każdorazowego oznaczenia jego autorstwa.
 4. Twórca zamieszczając treści cyfrowe na Platformie oświadcza, że są one wolne od praw osób trzecich lub że posiada w ich zakresie uprawnienia do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi.
 5. Twórca udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonych na Platformie treści i stworzonych produktów cyfrowych na następujących polach eksploatacji:
 6. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania ich technikę zapisu komputerowego w jakiejkolwiek formie;
 7. w zakresie rozpowszechniania w ramach działalności Platformy- poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 8. eksploatacji w całości lub we fragmentach w ramach funkcjonalności Platformy, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania na Platformie, udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
 9. w zakresie wprowadzenia do obrotu, w tym poprzez promocję i sprzedaż na Platformie; w tym sprzedaży kopii utworów
 10. zwielokrotniania techniką audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego.
 11. Z tytułu udzielonej licencji Administrator uiści opłatę licencyjną zawartą w prowizji od każdego sprzedanego egzemplarza treści cyfrowej na zasadach określonych w pkt X.1-2 niniejszego Regulaminu.
 12. Licencja jest udzielana na czas trwania umowy łączącej Strony. Licencja może zostać wypowiedziana na dwa lata naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

XIII. ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH

 

 1. Administrator prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych stworzonych i opublikowanych przez Twórcę na Platformie pod adresem http://smartlearning.eu.
 2. Cena poszczególnych produktów cyfrowych jest ustalana przez Twórcę i stanowi cenę całkowitą, tj. jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.
 3. Twórca za pośrednictwem swojego Konta może m.in. koordynować procesy sprzedażowe, generować raporty sprzedażowe, korzystać z funkcjonalności automatyzacji procesów sprzedażowych, nawiązywać bezpośredni kontakt z Użytkownikami końcowymi za pośrednictwem formularzy dostępnych na jego koncie w przypadku pozyskania stosownych zgód.
 4. Twórca posiada dostęp do danych osobowych udzielonych przez Użytkowników końcowych i z dostępu tego może skorzystać jedynie w celach związanych ze sprzedażą produktu cyfrowego przez Administratora na zasadzie powierzenia przetwarzania danych. Twórca zobowiązuje się do stosowania środków zabezpieczeń danych osobowych co najmniej odpowiadających środkom stosowanym przez Administratora.
 5. Administrator udostępnia Twórcy następujące wzory dokumentów:
 6. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 7. Politykę prywatności,
 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy,
 9. Klauzulę informacyjną na temat przetwarzania danych osobowych.
 10. Dokumenty, o których mowa powyżej będą udostępniane Użytkownikom końcowym, zaś Twórca zobowiązuje się do ich używania w ramach promocji i sprzedaży swojego produktu cyfrowego.
 11. Twórca w przypadku sprzedaży produktów cyfrowych stworzonych na Platformie na innych serwerach zobowiązuje się do używania formularzy płatności przekazanych przez Administratora lub wygenerowanych przez Platformę.
 12. Umowa sprzedaży produktów cyfrowych zostaje zawarta między Administratorem, a Użytkownikiem końcowym.
 13. Administrator wystawia Użytkownikowi końcowemu fakturę VAT do każdego sprzedanego produktu cyfrowego.
 14. Administrator rozpatruje reklamacje i zwroty dotyczące produktów cyfrowych kierowane przez Użytkowników końcowych.

XIV. WYNAGRODZENIE TWÓRCY

 

 1. Twórca otrzymuje prowizję od każdorazowej sprzedaży stworzonego przez niego produktu cyfrowego w wysokości 80% ceny netto produktu.
 2. Wynagrodzenie, o który mowa w punkcie powyższym zawiera w sobie opłatę licencyjną i wyczerpuje wszelkie roszczenia Twórcy z tytułu udzielonej Administratorowi licencji.
 3. Wypłata wynagrodzenia następuje na żądanie Twórcy, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. Za miesiąc Strony przyjmują okresy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
 4. Twórca w ramach funkcjonalności Platformy posiada podgląd pod zgromadzone środki.
 5. Twórca informuje Administratora o chęci dokonania wypłaty przesyłając stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Twórca wystawia Administratorowi fakturę VAT i przesyła na adres faktury@smartlearning.eu

XIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Strony mogą wypowiedzieć zawartą Umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, przesyłając je na adres poczty elektronicznej drugiej ze Stron.
 2. Umowa zostaje rozwiązana wraz z upływem 30-dniowego terminu liczonego od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
 3. Z chwilą rozwiązania Umowy Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Twórcy, w tym wszelkich danych powiązanych z tym kontem. Administrator nie usuwa danych ani treści wprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Oprogramowania.
 4. Administrator może rozwiązać Umowę poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie Twórcy oświadczenia wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy Twórca:
 5. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu;
 6. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu
  danych oraz danych Użytkowników końcowych udostępnionych mu w ramach prowadzonych przez niego statystyk, działań marketingowych i sprzedażowych.
 7. podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionego dostępu do Platformy;
 8. udostępniał lub udostępnia swój login i hasło osobom trzecim;
 9. dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za
  pośrednictwem Platformy;
 10. działał lub działa na szkodę Administratora;
 11. podał podczas Rejestracji nieprawdziwe dane;
 12. naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące
  Administratorowi lub osobom trzecim, w szczególności przysługujące Administratorowi lub osobom trzecim majątkowe
  prawa autorskie;
 13. narusza zasady korzystania z Internetu („netykieta”);
 14. nie dokonał płatności należnej Administratorowi w terminie.

XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Twórca będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia uzyskania dostępu do Usługi pod warunkiem nie rozpoczęcia użytkowania. W takim przypadku Twórca składa stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą e-mailową na adres reklamacje@smartlearning.eu.
 2. Za rozpoczęcie użytkowania uznaje się pierwsze logowanie do panelu usługi lub produktu cyfrowego.
 3. W przypadku odstąpienia Twórcy od Umowy Administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę taką uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Administrator dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Twórcę od Umowy.
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1.  Administrator jako Administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Twórcę oraz Użytkowników końcowych w związku z korzystaniem przez niech z Platformy.
 2. Dane osobowe Twórców i Użytkowników końcowych zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy wykorzystywane są w celu realizacji zawartej Umowy i Umowy Sprzedaży, a jeżeli Twórca lub Użytkownik końcowy wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Twórca oraz Użytkownik końcowy, który dokonał rejestracji w ramach Platformy ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać w ramach indywidualnego konta danego Twórcy lub Użytkownika końcowego lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: info@smartlearnig.eu.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI zamieszczona na Platformie i stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.

XVI. REKLAMACJE

 1. Twórca uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczonych przez Administratora Usług. Reklamacja może być składana w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w Regulaminie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Administratora reklamacje@smartlearning.eu.
 2. W reklamacji Twórca powinien określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania oczekuje od Administratora.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator informuje Twórcę przez przesłanie odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Twórcy.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji Administrator dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub uzasadni odmowę uwzględnienia reklamacji.
 6. Admnistrator zastrzega, że Platforma, Oprogramowanie i poszczególne Usługi mogą być czasowo niedostępne w związku z koniecznością podejmowania działań natury technicznej dotyczących oprogramowania lub sprzętu takich jak np. aktualizacja, konserwacja, przegląd, wymiana. W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Platformy, Oprogramowania lub poszczególnych Usług będą możliwe do przewidzenia Administraor powiadomi Twórcę o takich zdarzeniach z wyprzedzeniem na stronie głównej Platformy.

 

XVII. ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnej przyczyny za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem Twórców. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia powiadomienia Twórców.
 2. Pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności:
 3. konieczność modyfikacji systemów informatycznych Administratora;
 4. zmianę procesów działania Platformy lub Oprogramowania, w tym
  modyfikacje, modernizacje, rozszerzenie lub dodanie nowych funkcjonalności
  Platformy lub Oprogramowania;
 5. dostosowanie Regulaminu, Platformy lub Oprogramowani do wymogów
  prawnych;
 6. uzasadnione uwagi zgłaszane przez Twórców lub Użytkowników końcowych.
 7. Powiadomienie Użytkowników końcowych i Twórców o zmianie Regulaminu nastąpi poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej odpowiednią informację oraz ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu, a także poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Platformie oraz udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na Platformie.
 8. Twórca, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
 9. Twórca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu w postaci elektronicznej przesyłając takie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@smartlearning.pl lub na piśmie przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu pocztą lub kurierem na adres Administratora. W przypadku złożenia przez Twórcę oświadczenia o wypowiedzeniu, wypowiedzenie takie odnosi skutek w postaci rozwiązania Umowy z chwilą doręczenia tego oświadczenia do Administratora.
 10. Do Twórców, którzy dokonają rejestracji w okresie od momentu publikacji zmian Regulaminu do momentu ich wejścia w życie, w okresie tym znajdują zastosowanie postanowienia dotychczasowego Regulaminu, a w okresie począwszy od dnia wejścia w życie zmian – postanowienia zmienionego Regulaminu. Od Twórców takich na etapie Rejestracji wymagana będzie zgoda na wprowadzane zmiany Regulaminu.

XVIII. POSTAOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://smartlearning.eu./. Twórca może również pobrać treść Regulaminu z wyżej wymienionej strony i zapisać go na własnym nośniku danych.
 3. Administrator ustala następujący adres poczty elektronicznej przeznaczony do kontaktu z Twórcami i Użytkownikami końcowymi: info@smartlearning.eu
 4. Adresem poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktu z Twórcą i Użytkownikiem końcowym jest adres e-mail wskazany przy Rejestracji.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem, a Twórcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Twórcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1- POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności Nowoczesna Firma S.A.

 1. Informacje ogólne
 2. Platforma internetowa www.smartlearning.eu (dalej: „Platforma”) jest prowadzana przez Nowoczesna Firma S.A., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, NIP: 591-153-79-19, REGON: 140047036 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372498 (zwaną „Administratorem”).
  2. W ramach działalności Platformy mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  4. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przez Użytkowników, stosowania plików cookies oraz stosowania przez Administratora narzędzi opisanych poniżej.
  5. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do strony internetowej www.smartlearning.eu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania stroną internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
 3. Dane osobowe
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator.
  2. Administrator za pośrednictwem Platformy może zbierać, a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
  1) skontaktowanie się z Użytkownikiem,
  2) dostarczanie Użytkownikowi informacji handlowej za pośrednictwem adresu e-mail,
  3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Platformie.
  3. Administrator może udostępnić dane Użytkowników twórcom produktów cyfrowych i swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, czy podmioty świadczące usługi informatyczne.
 5. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych;
  2) prawo do sprostowania danych osobowych;
  3) prawo do usunięcia danych osobowych;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5) prawo do żądania kopii danych;
  6) prawo do przeniesienia danych osobowych;
  7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych
1. W ramach działalności Platformy wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy
rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Platformę, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
2) tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania z Platformy;
3) korzystania z narzędzi informatycznych, o których mowa w pkt III.
4. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Platformy usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak każdorazowo zostać zmienione przez Użytkownika.
7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika
końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.
W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki.

 

 

 

ZŁACZNIK NR 2 – POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy o dostarczanie usług treści cyfrowych w postaci zakupionego pakietu wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (reklamacje@smartlearning.eu, adres: Nowoczesna Firma S.A., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności za usługę lub produkt cyfrowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś/-aś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

UWAGA!

Zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 roku, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy. Za moment rozpoczęcia spełniania świadczenia uważa się pierwsze logowanie do panelu danej usługi lub produktu cyfrowego.